Đóng

Mật khẩu B-Pro/B-Web/B-Mobile

Thay đổi

Mật khẩu mới phải từ 6~16 ký tự bao gồm chữ số và chữ cái (viết thường)

Mật khẩu giao dịch

Thay đổi

Mật khẩu bao gồm 4 số.